telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự

Để thực hiện được nhiệm vụ của mình, Luật Dân sự Việt Nam điều chỉnh các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phù hợp với ý chí của Nhà nước. Hãy cùng Luật sư Thủ Đức tìm hiểu đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

1. Luật dân sự là gì?

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong quan hệ thống pháp luật nhà nước Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản hoặc có liên quan đến tài sản của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lí, quyền tự định đoạt, quyền khởi kiện dân sự và trách nhiệm tài sản của những người tham gia quan hệ đó.

2. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự

Đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

2.1. Quan hệ nhân thân

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị thân nhân của cá nhân, tổ chức được pháp luật thừa nhận. Quan hệ nhân thân luôn gắn liền với một chủ thể nhất định và về nguyên tắc thì không thể dịch chuyển cho chủ thể khác.

Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân bằng cách quy định những giá trị nhân thân nào được coi là quyền nhân thân, trình tự thực hiện, giới hạn của các quyền nhân thân đó, đồng thời quy định các biện pháp thực hiện, bảo vệ các quyền nhân

Các quyền nhân thân được Luật Dân sự quy định cụ thể bao gồm:

 • Quyền có họ, tên (Điều 26);
 • Quyền thay đổi họ (Điều 27);
 • Quyền thay đổi tên (Điều 28);
 • Quyền xác định, xác định lại dân tộc (Điều 29);
 • Quyền được khai sinh, khai tử (Điều 30);
 • Quyền đối với quốc tịch (Điều 31);
 • Quyền của cá nhân đối với hình ảnh (Điều 32);
 • Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể (Điều 33);
 • Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 34);
 • Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (Điều 35);
 • Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình (Điều 39).

Các quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh chia làm hai nhóm:

 + Quan hệ nhân thân gắn với tài sản

Là nhóm các quan hệ xuất phát từ các giá trị tinh thần ban đầu, các chủ thế sẽ được hưởng các lợi ích vật chất từ việc chuyển quyền đối với kết quả của hoạt động sáng tạo.

Đây là những quan hệ nhân thân do cá nhân tạo ra từ việc tạo ra một giá trị tinh thần bằng nhân thân và gắn với tài sản và nó có thể chuyển giao cho người khác.

+ Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản

Là các quan hệ nhân thân xuất phát từ giá trị tinh thần và các giá trị tinh thần này không có nội dung kinh tế và hoàn toàn không thể chuyển giao được.

2.2. Quan hệ tài sản

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản. Quan hệ tài sản bao giờ cũng gắn với một tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng khác.

Quan hệ tài sản mà Bộ luật Dân sự điều chỉnh là quan hệ kinh tế, xã hội cụ thể thông qua việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt một tài sản nhất định theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tuân thủ theo luật giá trị.

Điều 105 Bộ Luật dân sự 2015 quy định: “

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản;

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Trong quan hệ tài sản của pháp luật dân sự. Chủ thể xác lập quan hệ phải là những chủ thể có quyền sở hữu với tài sản đó.

 • Quan hệ tài sản rất đa dạng và phức tạp bởi các yếu tố cấu thành nên các quan hệ đó bao gồm:

Chủ thể tham gia, khách thể được tác động và nội dung các quan hệ đó.

 • Nội dung của quan hệ tài sản bao gồm:

Các quan hệ như quan hệ về quyền sở hữu tài sản, quan hệ mua bán, tặng cho, thuê, vận chuyển, gửi giữ, gia công,… được điều chỉnh trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 giữa các chủ thể là cá nhân, tổ chức khác nhau.

Căn cứ vào mối liên hệ xã hội của quan hệ tài sản để chia làm hai nhóm: nhóm quan hệ liên quan đến quyền sở hữu và nhóm hình thành trong quá trình lưu chuyển tài sản giữa các chủ thể.

Để được tư vấn cụ thể hơn về các vấn đề: Ly hôn đơn phương, dân sự,… Hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.