telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Tư vấn LuậtLuật sư Thủ Đức: Hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

mountains 5435903 1280 - Hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.
Hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Điều kiện chuyển mục đích SDĐ

ĐIều kiện gồm có:

Việc chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch SDĐ hàng năm của UBND huyện.
Thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất (nếu cần)
Các trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không phải xin phép:

Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.
Ngoài các trường hợp này, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất bạn sẽ đều phải xin phép cơ quan nhà nước.

2. Trình tự thủ tục xin chuyển mục đích SDĐ

Hồ sơ bao gồm:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu ;
Một trong các loại giấy tờ sau (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận):
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở .
Cơ quan nhận hồ sơ:

Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với tổ chức xin chuyển mục đích SDĐ

Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đối với hộ gia đình, các nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian thực hiện:

Thời gian tính từ ngày cơ quan nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể

Tối đa 15 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
Tối đa 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì cơ quan nhận hồ sơ phải báo lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Trong thời hạn giải quyết thủ tục, cơ quan thuế sẽ xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người nộp hồ sơ.

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thời hạn như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.
Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.
Quá thời hạn trên, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.
Trường hợp bạn có nhu cầu thì có thể xin ghi nợ nghĩa vụ tài chính và làm đơn xin ghi nợ kèm theo hồ sơ nộp ban đầu. Thời gian nợ tối đa là 5 năm. Tuy nhiên, nếu nghĩa vụ tài chính đang nợ thì đất của bạn sẽ không thể tiến hành chuyển nhượng.

ViLaKey Thủ Đức./

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.