telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Vậy trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động như thế nào? Đây là câu hỏi nhiều người băn khoăn mà không phải ai cũng trả lời được. Hãy cùng Luật sư Thủ Đức tìm hiểu nhé.

1. Khái niệm:

Trình tự, thủ tục xử lí kỉ luật là các bước luật định mà người sử dụng lao động phải tuân thủ khi xử lí kỉ luật. Để xử lí kỉ luật người lao động, thông thường người sử dụng lao động phải tổ chức phiên họp xử lí kỉ luật.

2. Nguyên tắc xử lý

Theo Điều 122 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

  • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

  • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

  • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa. Người chưa đủ 15 tuổi phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

  • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

  • Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

  • Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

3. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Lập biên bản vi phạm quy định trong lao động và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên:

Theo đó, khi phát hiện có những hành vi vi phạm về kỷ luật lao động của người lao động vào tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đó, thì chủ thể có trách nhiệm lập biên bản là người sử dụng lao động. Đối với trường hợp người vi phạm kỷ luật lao động là người chưa đủ mười lăm tuổi thì sẽ được thông báo đến với người đại diện theo pháp luật của người lao động đó, đối với những trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Xử lý kỷ luật lao động:

Sau khi nhận được biên bản vi phạm kỷ luật lao động của người sử dụng lao động thì trong thời hạn ít nhất là năm ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về những nội dung như sau:

(1) Nội dung xử lý vi phạm kỷ luật.

(2) Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.

(3) Họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động,

(4) Hành vi vi phạm bị xử lý đến các thành phần phải tham dự họp theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Xác nhận tham dự cuộc họp:

Các thành phần tham dự họp quy đã được nêu ở trên phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động.

Trường hợp 1: nếu trong thành phần tham dự họp có một hoặc một số trong số đó mà không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo. Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp.

Trường hợp 2: nếu hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.

Bước 4: Tiến hành cuộc họp:

Theo đó, cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành theo đúng thời gian, địa điểm đã được thông báo. Khi tiến hành cuộc họp thì cần phải được lập thành biên bản và phải nêu rõ được những nội dung trong phiên họp như: thành phần tham gia, nội dung cuộc họp, hình thức xử lý…. Sau đó, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp đặc biệt có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng tư được tư vấn luật cụ thể hợn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Categories: Tư Vấn Pháp Luật

Tags: ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.